Verandering management

De toekomstbestendigheid van Jemima is op dit moment prioriteit nummer 1. Het bestuur heeft de afgelopen weken met een groot aantal direct betrokkenen gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben geleid.. Lees meer »

Bekrachtiging samenwerking Bartiméus en Jemima

Stichting Bartiméus en Jemima gaan samenwerken op het gebied van omgang met kinderen en jongvolwassenen met een visuele en/of auditieve beperking. Lees meer »

Welkom bij Jemima!

In de Palestijnse gebieden is verzorging van gehandicapten niet vanzelfsprekend. Door gebrek aan kennis en hulp voor ouders krijgen veel gehandicapte kinderen niet die stimulans die ze nodig hebben om te ontwikkelen. Met name in de afgelegen dorpen worden kinderen met een handicap nog vaak verborgen voor de omgeving. In deze Arabische samenleving wil Jemima een thuis bieden waarin liefde en zorg centraal staan. We willen present zijn in het land van de Bijbel met daden die van Gods liefde getuigen.

Op deze website leert u Jemima beter kennen. Lees meer over de kinderen, het tehuis, de stichting en hoe u Jemima kunt steunen.

Want u kunt uw giften overmaken op: NL53 RABO 0367 5075 60

Kees Bel – Elke dag druk met dienstbetoon

Foto van de maand april 2014

 

Jemima klimt weer op uit het dal

Het is een moeilijke tijd geweest en we zijn er nog niet, maar we mogen weer uit het dal klimmen!

In augustus moesten het bestuur en het management team acht gehandicapte bewoners naar huis te sturen omdat er geen geld meer was voor de verzorging.

Ook andere bezuinigingen waren noodzakelijk en zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn de inkomsten weer wat gestegen.

Daardoor kon één van de kinderen al weer terug komen en aan terugkomst van de tweede wordt gewerkt.

De naar huis gestuurde kinderen zijn niet aan hun lot overgelaten of uit het oog verloren. Onder supervisie van care coördinator Lana Zoughbi vindt nog steeds regelmatig huisbezoek plaats. Het is de wens en het gebed van allen die bij Jemima betrokken zijn dat alle bewoners op termijn weer in hun vertrouwde omgeving kunnen terugkeren.

De precaire financiële situatie die gedurende de laatste jaren was ontstaan, maakte ingrijpen noodzakelijk. De inkomsten blijven echter nog steeds wat achter bij de uitgaven en over financiële reserves beschikt Jemima niet.

Het Palestijnse ministerie van Sociale Zaken, dat zelf met grote budgettaire problemen kampt, heeft zich contractueel verbonden tot een in maandelijkse termijnen te betalen financiële bijdrage van ca. € 80.000 per jaar. Betalingen komen echter niet of zeer onregelmatig binnen. Dit jaar is wel € 40.000 ontvangen, maar de achterstand is nog steeds meer dan een jaar.

Het grootste deel van de inkomsten moet dus uit Nederland komen. Dit geld komt met name van de christenen in Nederland, binnen door giften, vaste donaties en collecten.

Het bestuur in Nederland betracht de uiterste zuinigheid; alle vlieg-, reis-, verblijf- en andere kosten, inclusief die van – zo nodig frequente - bezoeken aan Beit Jala, nemen de bestuursleden volledig voor eigen rekening. Ook in Beit Jala wordt door het bestuur onderzocht waar besparingen en efficiencyverhoging mogelijk zijn zonder het zorgniveau aan te tasten.

Hartverwarmend is de inmiddels spontaan aangeboden hulp van een aantal deskundige vrijwilligers op diverse terreinen. Juist ook om het bestuur te ondersteunen bij communicatie, fondswerving, website en technisch onderhoud.

Graag roepen wij alle sympathisanten en donateurs op tot gebed voor het voortbestaan van het in de jaren tachtig van de vorige eeuw door Ed en Heleen Vollbehr opgerichte Jemima, zodat blijvend onderdak en christelijke zorg geboden kan worden aan (zwaar) gehandicapte kinderen en jongvolwassenen uit overwegend moslimgezinnen.

Uw (extra) gift wordt graag tegemoet gezien op bankrekening NL53 RABO 0367 5075 60 ten name van Stichting Jemima te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Kees Bel, voorzitter – 010-284 01 08 / 06-41 938 146
Cor van Hengel, penningmeester / secretariaat a.i. – 0180-320 705 / 06-54 723 604

27 december 2013

ANBI

Giften kunt u overmaken naar: NL53 RABO 0367 5075 60Klik hier om het ANBI-document te downloaden